Bilkd Datenschutzbestimmung

Met veiligheid zijn we er voor u

Privacy Policy

We zijn erg tevreden over uw interesse in onze Wilhelm Klein GmbH. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het management van W.Klein GmbH. Een gebruik van de websites van Wilhelm Klein GmbH is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een getroffen persoon via onze website speciale diensten van onze Wilhelm Klein GmbH wenst te gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gelden altijd in overeenstemming zijn met de verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de bepalingen van toepassing zijn op Wilhelm Klein GmbH landspecifieke regelgeving inzake gegevensbescherming. Door middel van dit privacybeleid wil het publiek te informeren over de aard, omvang en het doel van de door ons verzameld, gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens van onze Wilhelm Klein GmbH. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Wilhelm Klein GmbH heeft als controller tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies in principe veiligheidslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken op alternatieve manieren, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van Wilhelm Klein GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gehanteerd door de Europese richtlijn en regelgevende instanties bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"). een individu wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, zijn genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon kunnen worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking: elk proces of reeks van bewerkingen gerelateerd aan persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, verzamelen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures; openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke analyseren voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, prestaties, plaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze die de persoonsgegevens niet langer aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie kan worden toegekend, mits deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of controller

Verantwoordelijk of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het lichaam dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten voorgeschreven, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt kan.

h) processor

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.

i) ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, agentschap, agentschap of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als begunstigden beschouwd.

j) derden

Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de controller, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de processor om de persoonlijke gegevens te verwerken zijn toegelaten.

k) Toestemming

Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de betrokkene meegedeeld wijze wilsuiting ondubbelzinnig afgegeven in de vorm van een verklaring of andere herkenbare bevestigende handeling waardoor wordt degene bedoeld dat zij toestemming voor de verwerking van gegevens die de is.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Wilhelm Klein GmbH
Giessener Strasse 7
57234 Wilnsdorf
Duitsland

Tel .: (02739) 89 44 19
E-mail: a.dieterich@w-klein.de
Website: https://www.w-klein.de, https://www.forum-klein.de

3. Cookies

De websites van Wilhelm Klein GmbH gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door cookies te gebruiken, kan Wilhelm Klein GmbH gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder het instellen van cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Wilhelm Klein GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een Internet Protocol-adres (IP-adres),

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Wilhelm Klein GmbH en geen conclusies over de betrokken persoon. Integendeel, deze informatie is vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren en te adverteren, (3) om de blijvende werking van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen, en ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Wilhelm Klein GmbH enerzijds statistisch en verder met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in onze

Wilhelm Klein GmbH om uiteindelijk te zorgen voor een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

5. Contact via de website

Op de website van Wilhelm Klein GmbH bevat onder de wet onthullingen dat snelle elektronische contactgegevens naar onze Wilhelm Klein GmbH, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) in te schakelen. Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden verstrekt, automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene.

6. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De verwerkte data controller en slaat de persoonlijke gegevens van de enige betrokken voor de periode van de tijd die nodig is voor de opslag doel te bereiken persoon of als dit door de Europese richtlijnen en verordeningen donors of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, zoals verleend door de Europese regelgevende en regelgevende instanties, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt. Als een getroffen persoon gebruik wil maken van dit bevestigingsrecht, kunnen ze op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

b) Recht op informatie

Alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben het recht om op elk moment door de Europese Directieve en Regulerende Autoriteit kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese Recht- en Regelgevende Autoriteit de betrokkene de volgende informatie verstrekt

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog moeten worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
 • het bestaan ​​van een recht op rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of van een recht om bezwaar te maken tegen die verwerking
 • het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld:
  alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
 • het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een getroffen persoon gebruik wil maken van dit recht op informatie, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt geboden om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die hem / haar betreffen te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kunnen zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een ander lid van de gegevensbeheerder.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:

 • De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
 • De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS GMO verzet tegen de een verwerking.
 • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8 lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovenstaande redenen juist is en een getroffen persoon de verwijdering van persoonlijke gegevens bij Wilhelm Klein GmbH wil regelen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de controller. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Wilhelm Klein GmbH of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat aan het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt voldaan.

de persoonlijke gegevens van de Wilhelm Klein GmbH zijn openbaar gemaakt en is onze Wilhelm Klein GmbH als de persoon die verantwoordelijk is in overeenstemming met art. 17 par. 1 DS-GMO verplicht om verwijdering van persoonsgegevens, de Wilhelm Klein GmbH neemt met het oog op de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering passende maatregelen, met inbegrip van technische naar een andere instellen voor de verwerking verantwoordelijken dat de gepubliceerde persoonsgegevens op bericht te verwerken, dat het betrokken product uit deze andere voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van alle links op deze persoonlijke gegevens of kopieën of persoon Heeft replica's van deze persoonlijke gegevens aangevraagd, voor zover de verwerking niet vereist is.De gegevensbeschermingsfunctionaris van Wilhelm Klein GmbH of een andere medewerker zorgt in individuele gevallen voor het nodige.

e) Recht op beperking van verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de controller te verplichten de verwerking te beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonlijke gegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze juridische claims beweert, uitoefent of verdedigt.
 • Betrokkene heeft bezwaren tegen verwerking conform art. Artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen die van de betrokken persoon.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een getroffen persoon de beperking van persoonlijke gegevens die bij Wilhelm Klein GmbH zijn opgeslagen wenst aan te vragen, kunnen zij op elk moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere werknemer van de verantwoordelijke. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Wilhelm Klein GmbH of een andere medewerker start de beperking van de verwerking.

f) Gegevensoverdracht

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese Recht- en Regelgevende Autoriteit is verleend om persoonsgegevens te gebruiken die voor hem of haar van belang zijn en die de betrokkene heeft verstrekt.

Verantwoordelijk werden verstrekt om in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat. Het heeft ook om deze gegevens naar een andere lading te leggen, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, waarin de persoonsgegevens zijn mits de juiste, op voorwaarde dat de verwerking van de instemming overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 lid . 2, letter a DS-GGO of op een contract in overeenstemming met art. 6, par. 1, onder b DS basis van GGO's en voerde de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of bij de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke persoon.

Bovendien heeft de betrokkene 1 DS-GMO heeft in hun recht om data portabiliteit onder Art oefenen. 20 par. Voor het verkrijgen van die persoonlijke gegevens rechtstreeks worden overgedragen van een lading naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is en als de wet, dit betekent niet, de rechten en vrijheden van anderen worden beïnvloed.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming die door Wilhelm Klein GmbH of een andere werknemer is aangesteld.

g) Recht op bezwaar

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donor toegekende recht, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie te allen tijde aan de verwerking op hen betrekking van persoonsgegevens op basis van art. 6 lid. 1 letter e of f DS-GVO neemt een bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wilhelm Klein GmbH de persoonlijke gegevens niet meer te verwerken in het geval van tegenstrijdigheid, tenzij we zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan bewijzen, zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of Verdediging van juridische claims.

Als Wilhelm Klein GmbH persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel dergelijke advertenties te verspreiden. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen Wilhelm Klein GmbH met het oog op directe reclame, zal Wilhelm Klein GmbH de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortkomen uit zijn / haar specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben bij Wilhelm Klein GmbH voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS GGO's maken bezwaar, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van openbaar belang te vervullen.

Om het recht op verzet uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Wilhelm Klein GmbH of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde toegekende recht - met inbegrip van profilering - voor thematische besluit, dat zich ontvouwt dan rechtsgevolgen of aanzienlijke invloed op hem op een soortgelijke manier, voor zover het besluit (1) geldt niet voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon nodig is, of (2) als gevolg van de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is op te laden,is toegestaan ​​en dat een dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke persoon of (2) het plaatsvindt met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Wilhelm Klein GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede de legitieme belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn / haar eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene geautomatiseerde besluitvormingsrechten wil afdwingen, kan hij op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere gegevensbeheerder.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en regelgevende instantie, om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wenst te doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een ander lid van de voor de verwerking verantwoordelijke.

8. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Als er geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat wordt gesloten door de verantwoordelijke, De aanvraagdocumenten worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van de afwijzingsbeslissing, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met andere legitieme belangen van de verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

9. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat.anonymizeIp" voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging, zal het IP-adres van de internetverbinding van de getroffen door Google persoon worden verminderd en anoniem, wanneer geraadpleegd op onze website uit een lidstaat van de Europese Unie of een andere partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de betrokken door de respectievelijke Google analytics component persoon Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. In de loop van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, dat onder andere door Google wordt gebruikt,

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan van cookies via onze website, zoals reeds hierboven beschreven, telkens met een overeenkomstige aanpassing van de internetbrowser gebruikt om te voorkomen en daarmee in tegenspraak met permanent het gebruik van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een eerder door Google Analytics cookie op elk moment worden gewist via het internet browser of andere programma's.

Verder is er voor de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de overname, gerelateerd aan het gebruik van deze website gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, en deze te voorkomen. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, de getroffen persoon moet de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google kan https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html worden opgehaald. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

10. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GVO dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor Wilhelm Klein GmbH toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgt. Als de verwerking van persoonsgegevens aan een contract te vervullen, de contractant is de persoon die, zoals het geval is met het verwerken van handelingen die nodig zijn voor een levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of vergoeding zijn, is de verwerking gebaseerd op Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van

Vragen over onze producten of diensten. Onderworpen aan onze Wilhelm Klein GmbH een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals voor de vervulling van de fiscale verplichtingen, is de verwerking op basis van art. 6 I branden c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf zou worden gekwetst en dan zijn naam, zijn leeftijd, zijn gezondheid verzekering gegevens of andere belangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partijen zouden moeten worden doorgegeven. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO's zijn gebaseerd. Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van onze Wilhelm Klein GmbH, of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER). Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van onze Wilhelm Klein GmbH, of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang kan worden geacht aanwezig te zijn indien de betrokkene is een klant van de lading (overweging 47 zin 2 DS-GMO). Op basis van deze rechtsgrondslag gebaseerd verwerkingen die niet vallen onder een van de bovengenoemde rechtsgronden bij de verwerking van een rechtmatig belang van onze Wilhelm Klein GmbH, of een derde partij nodig is wil beschermen, moet zwaarder wegen dan het belang van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij mate van mening dat een legitiem belang kan worden geacht aanwezig te zijn indien de betrokkene is een klant van de lading (overweging 47 zin 2 DS-GMO). als de verwerking noodzakelijk is om een ​​rechtmatig belang van onze Wilhelm Klein GmbH of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER). als de verwerking noodzakelijk is om een ​​rechtmatig belang van onze Wilhelm Klein GmbH of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

11. In aanmerking komende belangen in de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde wordt nagestreefd

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

12. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

13. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijv. Belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als onze Wilhelm Klein GmbH een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de betrokkene door de betrokkene is verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze gegevensbescherming wist de getroffen individuele gevallen ook over de vraag of de verstrekking van persoonsgegevens vereist door de wet of contract of nodig is voor de overeenkomst indien er een verplichting om de persoonlijke gegevens, en welke gevolgen te voorzien zou het niet om persoonlijke informatie te verstrekken.

14. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijke Wilhelm Klein GmbH onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

15. Contactpersoon voor gegevensbescherming

Voor vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van verleende toestemming, kunt u contact opnemen met:

arpcon-gegevensbescherming
k.armbruster@arpcon.net
Tel. 49-7442 121505

Coördinator van Wilhelm Klein GmbH
a.dieterich@w-klein.de
Tel. 49-2739 89 44 19