Bild AGB

Voor een transparante afhandeling

Leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

 1. De leveringen, diensten en offertes van de verkoper geschieden uitsluitend op basis van deze verkoopvoorwaarden. Deze gelden dus ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook als ze niet nog een keer uitdrukkelijk overeengekomen worden.
 2. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden van de koper met verwijzing naar zijn verkoop- resp. inkoopvoorwaarden worden hiermee tegengesproken.

§ 2 Sluiting van het contract

 1. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend.
 2. Nevenafspraken, wijzigingen en aanvullingen zijn alleen geldig, als de verkoper ze schriftelijk bevestigt. Hetzelfde geldt voor de verzekering van eigenschappen.
 3. De bij de sluiting van het contract vastgelegde benamingen en specificaties geven de technische stand op dat tijdstip weer. Wijzigingen in verband met dit contract behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk voor, voor zover deze wijzigingen niet van fundamentele aard zijn en het contractuele doel niet beduidend beperkt wordt.

§ 3 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn netto prijzen zonder BTW. Deze moet de koper in de op dat moment wettelijke hoogte betalen.

§ 4 Levertijden

 1. De door de verkoper genoemde afspraken en termijnen zijn niet bindend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders werd overeengekomen.
 2. Vertragingen van de leveringen door overmacht en door gebeurtenissen, die de levering aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken voor de verkoper (vooral moeilijkheden bij de aanschaffing van materiaal, bedrijfsstoringen, staking, buitensluiting, personeelsgebrek, gebrek aan transportmiddelen, bevelschriften van de overheid, ook als ze optreden bij de leveranciers van de verkoper of hun subleveranciers) hoeft de verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen en afspraken niet te verdedigen. Ze geven de verkoper het recht de levering voor de duur van de belemmering, vermeerderd met een gepaste aanlooptijd, op te schuiven of voor het nog niet voldane deel het contract helemaal of gedeeltelijk te verbreken.
 3. Als de belemmering langer duurt dan 6 weken heeft de koper het recht om, na het stellen van een billijk uitstel, het contract voor het nog niet voldane deel te verbreken.
 4. Schadevergoeding wegens het niet nakomen kan de koper alleen eisen, als de verkoper of zijn vertegenwoordigers de schade opzettelijk of met grove nalatigheid hebben veroorzaakt.
 5. De verkoper heeft altijd het recht op deelleveringen of afzonderlijke delen.

§ 5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. Als het geleverde product gebrekkig is of niet de verzekerde eigenschappen heeft of binnen de garantietermijn defect is door fabricage- of materiaalfouten, levert de verkoper naar eigen keuze onder uitsluiting van andere aanspraken op garantie van de koper – in het bijzonder onder uitsluiting van willekeurig welke gevolgschade van de koper – een vervanging of brengt hij verbeteringen aan. Het meerdere keren aanbrengen van verbeteringen is toegestaan.
 2. De koper is verplicht de goederen direct na aankomst te onderzoeken. Ogenschijnlijke gebreken moeten onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 2 weken na de levering schriftelijk worden meegedeeld aan de verkoper. De gebrekkige voorwerpen moeten gereed gehouden worden voor bezichtiging door de verkoper en wel in de toestand, waarin ze verkeerden op het tijdstip van de vaststelling van het gebrek. Een overtreding van de bovengenoemde verplichtingen sluit elke aanspraak op garantie tegenover de verkoper uit.
 3. Mislukt de verbetering of de vervangende levering na een billijke termijn, kan de koper naar eigen keu3. ze vermindering van de vergoeding of het ongedaan maken van het contract verlangen.
 4. Aanspraken op schadevergoeding door onmogelijkheid van de dienst, wegens het niet voldoen, door positieve schending van de vordering, door schuld bij de sluiting van het contract en door een ongeoorloofde handeling zijn uitgesloten zowel tegenover de verkoper als tegenover zijn hulp bij de nakoming resp. de verrichting, voor zover de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot op het voldoen van alle (ook saldo-) vorderingen, die de verkoper nu of in de toekomst toekomen uit elke wettelijke grond tegen de koper, behoudt de verkoper zich het eigendom van de geleverde goederen voor (goederen onder voorbehoud).
 2. Bij een gedrag van de koper dat in strijd is met het contract – in het bijzonder bij een achterstallige betaling – heeft de verkoper het recht de goederen onder voorbehoud op zijn kosten terug te halen. In het terugnemen van de goederen onder voorbehoud door de verkoper, ligt geen verbreking van het contract.
 3. De koper heeft het recht de goederen onder voorbehoud in het kader van een correct handelsverkeer onder eigendomsvoorbehoud weer te verkopen. Hij verbindt zich echter nu al zijn vorderingen uit deze doorverkoop af te staan aan de verkoper, ongeacht of de levering zonder verwerking doorverkocht of met roerende voorwerpen verbonden wordt of niet. De koper heeft het recht de afgestane vorderingen in het kader van een correcte zakelijke activiteit zelf in te trekken. Ook de verkoper is bevoegd de vordering zelf in te trekken, maar is verplicht dit niet te doen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen aan de verkoper correct nakomt. De koper mag de goederen echter niet verpanden, niet als zekerheid in eigendom geven of in een andere dan de hier toegestane vorm erover beschikken.

§ 7 Betaling

 1. Rekeningen van de verkoper moeten volgens afspraak betaald worden. Indien er geen afspraak is, worden de rekeningen direct contact betaald.
 2. Het weigeren van cheques of wissels behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk voor. Het aannemen gebeurt altijd alleen voor de betaling. Disconto- en wisselkosten zijn voor rekening van de koper en moeten direct betaald worden.
 3. Als de koper in gebreke is, heeft de verkoper het recht rente te berekening ter hoogte van de door de handelsbanken berekende rentepercentages voor open rekening courantkredieten – maar minstens 8% over het basis rentepercentage van de EZB. De rente moet direct betaald worden.
 4. Als de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, in het bijzonder een cheque of wissel niet inwisselt of zijn betalingen stopzet, of als bij de verkoper andere omstandigheden bekend worden, heeft de verkoper het recht de totale restschuld op te eisen, ook als hij wissels of cheques ingenomen heeft. In dat geval heeft de verkoper bovendien het recht met betrekking tot alle contracten vooruitbetalingen of zekerheidstellingen te eisen en na een gepaste uitstel deze contracten te verbreken of schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming.
 5. De koper heeft alleen het recht op een verrekening, als de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. Voor zover de koper een volle handelaar is, zijn de rechten op retentie uitgesloten.

§ 8 Bevoegde rechtbank en ongeldige delen

 1. De plaats van uitvoering is Wilnsdorf. Voor zover de koper een volle handelaar is, wordt Siegen overeengekomen als bevoegde rechtbank voor eventuele strijdigheden uit de contracten en daarmee in verband staande rechtsbetrekkingen.
 2. Mocht een of mochten meerdere van de bovengenoemde bepalingen ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige daar niet door beroerd. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige die het beoogde economische doel zo veel mogelijk verwezenlijkt.

Kraam: Oktober 2014